Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Spoločnosť Hollcare s.r.o. (ďalej len „Hollcare“), vydáva toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na akékoľvek využívanie internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hollcare a ich obsahu.

Internetové stránky aj obsah internetových stránok sú k dispozícii výlučne na informačné účely. Toto priebežne aktualizované vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa vzťahuje na váš prístup na internetové stránky, na obsah internetových stránok a na využívanie týchto internetových stránok a obsahu.

 

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach:

  • predstavujú informácie všeobecnej povahy, ktoré sa nevzťahujú na žiadnu konkrétnu osobu či subjekt,

  • môžu obsahovať prepojenia na externé internetové stránky, na obsah ktorých spoločnosť Hollcare nemá žiadny vplyv a za ktoré nepreberá žiadnu zodpovednosť,

  • nepredstavujú odborné ani právne rady.

 

Vstupom na tieto internetové stránky beriete toto Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti na vedomie a súhlasíte s ním.

Prevádzka tejto internetovej stránky a toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti sa spravuje právom Slovenskej republiky. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tohto vyhlásenia stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, takéto ustanovenie nemá vplyv na platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

VYLÚČENÁ ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť Hollcare ani akékoľvek ďalšie strany zúčastnené na tvorbe, výrobe či dodávke tejto internetovej stránky za žiadnych okolností nijakým spôsobom nezodpovedajú za žiadne škody či ujmy vyplývajúce alebo súvisiace či vzniknuté následkom vášho prístupu na túto stránku, alebo nemožnosti prístupu na ňu, vašej dôvery v akékoľvek informácie poskytnuté na tejto internetovej stránke, akejkoľvek nemožnosti plnenia, opomenutia, prerušenia či oneskorenia prevádzkového prenosu, počítačového vírusu, chyby atď.

Spoločnosť Hollcare nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, následné alebo akékoľvek iné škody a taktiež také škody, na ktoré sa vzťahuje náhrada s represívnou funkciou, straty príležitostí, zmarený zisk alebo akékoľvek iné straty či škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť následkom Vášho používania tejto  internetovej stránky a to do najvyššej miery prípustnej platnými právnymi predpismi.

ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Na tejto internetovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na internetové stránky, ktoré sú prevádzkované inými osobami. Spoločnosť Hollcare nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ako ani prevádzku takýchto internetových stránok a nemá nad uvedeným obsahom ani prevádzkou žiadnu moc.

Spoločnosť Hollcare nezodpovedá za žiadne škody či ujmy, ktoré vzniknú z uvedeného obsahu či prevádzky internetových stránok prevádzkovaných inými osobami. Z prítomnosti uvedených odkazov na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Hollcare nevyplýva súhlas spoločnosti Hollcare s materiálom ani obsahom uvedeným na ktorejkoľvek inej internetovej stránke a neznamená, že medzi spoločnosťou Hollcare a prevádzkovateľom inej internetovej stránky existuje akákoľvek forma spolupráce.

Odkazy na iné internetové stránky sú uvádzané ako pomôcka pre používateľov, pričom prístup na akékoľvek iné internetové stránky, ako sú tieto stránky prevádzkované spoločnosťou Hollcare a ich používanie je na vaše vlastné riziko.